บริการห้องประชุม สัมมนาและห้องเลี้ยงรับรอง

  ทางโรงแรมสวนดุสิต เพลส มีห้องที่จัดไว้บริการ เพื่อจัดการประชุม สัมมนา และจัดเลี้ยงทั้งหมด 12 ห้อง ซึ่งมีรายละเอียดของห้องต่างๆ ดังนี้


ห้องลำพอง 1 ห้องจัดเลี้ยง ตั้งอยู่ด้านหลัง Home Bakery สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้จำนวน 80 คน อัตราค่าบริการอยู่ที่ 5,000 บาทต่อวัน

ห้องลำพอง 2 ห้องประชุมสัมมนา ตั้งอยู่ด้านหลัง Home Bakery ติดกับห้องลำพอง 1 รองรับผู้ใช้บริการได้ 73 คน อัตราค่าบริการอยู่ที่ 8,000 บาทต่อวัน


ห้องกาหลา ห้องประชุม ตั้งอยู่ที่โรงแรมสวนดุสิต เพลส อาคาร 1 ชั้น 3 รองรับผู้ใช้บริการได้ 50 – 100 คน อัตราค่าบริการอยู่ที่ 6,000 บาทต่อวัน


ห้องกุมาริกา ห้องประชุมสัมมนา ห้องจัดเลี้ยง ตั้งอยู่ที่โรงแรมสวนดุสิต เพลส อาคาร 1 ชั้น 2 รองรับผู้ใช้บริการได้ 50 – 100 คน อัตราค่าใช้บริการอยู่ที่ 5,000 บาทต่อวัน


ห้องลิขิต 1 ห้องประชุมสัมมนา ตั้งอยู่ที่โรงแรมสวนดุสิต เพลส อาคาร 2 ชั้น 2 รองรับผู้ใช้บริการได้ 40 คน อัตราค่าบริการอยู่ที่ 4,000 บาทต่อวัน


ห้องลิขิต 2 ห้องประชุมสัมมนา ตั้งอยู่ที่โรงแรมสวนดุสิต เพลส อาคาร 2 ชั้น 2 ติดกับห้องลิขิต 1 สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้ 25 คน อัตราค่าบริการอยู่ที่ 3,000 บาทต่อวัน


หอประชุมรักตะกนิษฐ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ห้องประชุมสัมมนา ห้องจัดเลี้ยง สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้จำนวน 800 คน อัตราค่าบริการอยู่ที่ 40,000 บาทต่อวัน

หอประชุมรักตะกนิษฐ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ห้องประชุมสัมมนา ห้องจัดเลี้ยง สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้จำนวน 800 – 1,200 คน อัตราค่าบริการอยู่ที่ 35,000 - 40,000 บาทต่อวัน


ศาลาชี่นอารมณ์ ห้องประชุมสัมมนา ตั้งอยู่บริเวณสระว่ายน้ำ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้ 60 – 80 คน อัตราค่าบริการอยู่ที่ 8,000 บาทต่อวัน


ศาลากระจ่างศรี ห้องจัดเลี้ยง ตั้งอยู่บริเวณสระว่ายน้ำ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต ใกล้ศาลาชื่นอารมณ์ สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้ประมาณ 50 – 70 คน อัตราค่าบริการอยู่ที่ 4,000 บาทต่อวัน

ห้องเกี้ยวเกล้า ห้องจัดเลี้ยง ตั้งอยู่บริเวณโรงแรมสวนดุสิต เพลส อาคาร 1 ชั้น 1 รองรับผู้ใช้บริการได้ประมาณ 30 - 40 คน
- อัตราค่าบริการอยู่ที่ 3,500 บาทต่อวัน (กรณีที่ไม่ใช้บริการอาหารว่าง และอาหารกลางวัน ของโรงแรมฯ)
- อัตราค่าบริการอยู่ที่ 2,500 บาทต่อวัน (กรณีที่ใช้บริการอาหารว่าง และอาหารกลางวัน ของโรงแรมฯ)

ห้องกันเกรา ห้องจัดเลี้ยง ตั้งอยู่บริเวณโรงแรมสวนดุสิต เพลส อาคาร 1 ชั้น 1 ติดกับห้องเกี้ยวเกล้า รองรับผู้ใช้บริการได้ประมาณ 70 คน อัตราค่าบริการอยู่ที่ 3,000 บาทต่อวัน

ห้อง VIP 1 ห้องประชุมสัมมนา ห้องทานอาหาร ตั้งอยู่บริเวณโรงแรมสวนดุสิต เพลส อาคาร 1 ชั้น 1 ติดกับห้องเกี้ยวเกล้า รองรับผู้ใช้บริการได้ประมาณ 10 คน อัตราค่าบริการอยู่ที่ 800 บาทต่อวัน

ห้อง VIP 2 ห้องประชุมสัมมนา ห้องทานอาหาร ตั้งอยู่บริเวณโรงแรมสวนดุสิต เพลส อาคาร 1 ชั้น 1 ติดกับห้องเกี้ยวเกล้า รองรับผู้ใช้บริการได้ประมาณ 15 คน อัตราค่าบริการอยู่ที่ 800 บาทต่อวัน


ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตั้งอยู่บริเวณโรงแรมสวนดุสิต เพลส อาคาร 2 ชั้น 5 มีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับให้บริการ ตั้งแต่ 44-86 เครื่อง อัตราค่าบริการอยู่ที่ 15,000-26,000 บาทต่อวัน

สำหรับห้องประชุมกุมาริกา มีคาราโอเกะไว้ให้บริการด้วย และหากต้องการบุฟเฟ่ต์ในระหว่างจัดงาน มีบริการจัดบุฟเฟ่ต์หลากหลายเมนู ราคาตั้งแต่ 250 – 400 บาท ให้บริการทั้งในนอกสถานที่ อัตราค่าบริการนอกสถานที่อยู่ที่ 3,000 บาท นอกจากนี้ยังมีบริการจัดของว่าง สำหรับงานประชุมหรือสัมมนา โดยมีเบเกอรี่ต่างๆ ให้เลือกมากมายพร้อมเครื่องดื่ม ในราคาท่านละ 50 บาทต่อมื้ออีกด้วย

***โรงแรมขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆบนเว็บไซต์นี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า