โรงแรมสวนดุสิต เพลส
(The Suan Dusit Place)

       โรงแรมสวนดุสิต เพลส เป็นโครงการอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติวิชาชีพธุรกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ซึ่งโรงแรมสวนดุสิต เพลส มีระบบการจัดการและการให้บริการมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 และยังได้รับรางวัลต่างๆมากมาย ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ เป็นเครื่องหมายการันตี ถึงคุณภาพการให้บริการที่ดีของโรงแรมสวนดุสิต เพลส เป็นอย่างดี